ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਐਂਡੋਟਰੈਚਲ ਟਿਊਬਾਂ (ਓਰਲ/ਨੱਕ) (ਕੱਫ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ)